ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานมาตรฐานโรงเรียนสากล SCQA
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
หมวด โครงร่างองค์กร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116 KB
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220 KB
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.5 KB
หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
หมวด 7 ผลลัพธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.5 KB
ปก ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.5 KB
--- ScQA รวมเล่มในไฟล์เดียว ---
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.47 MB