โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานมาตรฐานโรงเรียนสากล SCQA
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
KORPAI Model
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
================================
หมวด โครงร่างองค์กร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.5 KB
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.5 KB
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220 KB
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.5 KB
หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
หมวด 7 ผลลัพธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.5 KB
ปก ส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.5 KB
================================
ScQA รวมเล่มในไฟล์เดียว
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.29 MB