โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวง จึงมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 4 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 โทรศัพท์ (056) 769251 โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยสภาตำบลดงขุย พ่อค้า คหบดี ข้าราชการและประชาชนชาวตำบลดงขุย บนที่ดินจำนวน 104 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับเลี้ยงสัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 โดยตั้งชื่อ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอชนแดน เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 67กิโลเมตร

ปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายชัยวัฒน์ พึ่งทอง ครูใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคมรักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ห้องเรียน โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เปิดเรียนชั่วคราว เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยจึงได้ย้ายสถานที่มาเรียนในปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวอารีย์ เกิดปั้น มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา แบบสหศึกษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ถึง 30 กันยายน 2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ถึงกันยายน 2535โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคมเมื่อวันที่1ตุลาคม2530 ถึง 30 กันยายน 2539
            ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในงาน มหกรรมส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาเขตการศึกษา 7

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายบุญส่ง ชุนแจ่ม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538

ปลายปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายประถม ประเสริฐผล มาดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2542

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภ1 โรงเรียนในฝัน โดยมีท่านผู้อำนวยการประถม ประเสริฐผล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล เป็นผู้ให้การสนับสนุนและดำเนินการพาคณะครูและนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันนำพาโรงเรียนเข้าโครงการดังกล่าว

ปีการศึกษา 2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้ นายชัยชาญปัญญาพวก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 

เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้   

นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน