โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสลัก สุขไพโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาริยา ภิรมศรี
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา กระจายโภชน์
ครูผู้ช่วย