ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสลัก สุขไพโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาริยา ภิรมศรี
ครู คศ.2

นางสาวปาณิสรา กระจายโภชน์
ครูผู้ช่วย