ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสลัก สุขไพโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธานินทร์ ทองคำสุข

นางสาวอาริยา ภิรมศรี