โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความ-วช
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.5 KB
แบบรายงานการส่งเอกสารงานวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.76 KB
แบบประเมินแบบทดสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.95 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.61 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.3 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
การติดตามตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.5 KB
ปกในรายงาน-SAR
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB
แบบฟอร์มหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB
ตัวอย่างการเขียนแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.73 KB
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.5 KB
แบบฟอร์มวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.01 KB
ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 4-5

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18 KB
01_เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-70-คะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.5 KB
02_เอกสารประกอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-70-คะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
03_รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง-sar2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572 KB
แบบฟอร์ม PLC รายกลุ่ม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.65 KB
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.35 KB
เอกสารปพ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
แบบสรุปความพร้อมของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.99 KB
หนังสือรับรอง-ชม-PLC-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.98 KB
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มปีการศึกษา-2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.27 KB
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มปีการศึกษา-2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.22 KB
แบบเสนอขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
แบบฟอร์มโครงการสอน-1.2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
เอกสารปพ. 5 ม.1 ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB