โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความ-วช
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.5 KB
แบบรายงานการส่งเอกสารงานวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.76 KB
โครงการสอนแนวตั้ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110 KB
โครงการสอนแนวนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.91 KB
แบบประเมินแบบทดสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.95 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
แบบเสนอขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.61 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.3 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
การติดตามตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.5 KB
ปกในรายงาน-SAR
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB
แบบฟอร์มหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-1.2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
ตัวอย่างการเขียนแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.73 KB
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.5 KB
แบบฟอร์มวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.01 KB
ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 4-5

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18 KB
แบบประเมินคุณลักษณะ
โหลด >>>> http://gg.gg/azuap
แบบฟอร์มโครงการสอน-1.2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135 KB
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.03 MB
จัดสอบกลางภาค 2-61
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.16 KB
แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว-ปรับปรุง-61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.04 KB
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.03 KB
01_เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-70-คะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.5 KB
02_เอกสารประกอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-70-คะแนน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
03_รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง-sar2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572 KB
เอกสารปพ. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-1-62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-1-62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.68 KB
เอกสารปพ. 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.93 MB