ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางระวิวรรณ จอมคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุดดา จันทสิงห์
ครู คศ.3

นางอภิญญา แสงนาก
ครู คศ.2

นางดาพวัลย์ บุญมี
ครู คศ.3

นางเกศินีนาฎ แย้มนิล
ครู คศ.2

นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
ครู คศ.2

นางจิรัชญา พันเภา
ครู คศ.2

นายเจริญ แก้วเบี่ยง
พนักงานราชการ

นางพจนีย์ คำแท่ง
ครูผู้ช่วย