โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพจนี คำแท่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุดดา จันทสิงห์
ครู คศ.3

นางอภิญญา แสงนาก
ครู คศ.2

นางดาพวัลย์ บุญมี
ครู คศ.3

นายพงศ์ธร ฝักฟูม
ครู คศ.1

นายเจริญ แก้วเบี่ยง
พนักงานราชการ