ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกศินี แย้มนิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุดดา จันทสิงห์
ครู คศ.3

นางอภิญญา แสงนาก
ครู คศ.2

นางดาพวัลย์ บุญมี
ครู คศ.3

นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
ครู คศ.3

นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
ครู คศ.2

นางพจนี คำแท่ง
ครู คศ.1

นายพงศ์ธร ฝักฟูม
ครู คศ.1

นายเจริญ แก้วเบี่ยง
พนักงานราชการ