โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกศินี แย้มนิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุดดา จันทสิงห์
ครู คศ.3

นางอภิญญา แสงนาก
ครู คศ.2

นางดาพวัลย์ บุญมี
ครู คศ.3

นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
ครู คศ.3

นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
ครู คศ.2

นางพจนี คำแท่ง
ครู คศ.1

นายพงศ์ธร ฝักฟูม
ครู คศ.1

นายเจริญ แก้วเบี่ยง
พนักงานราชการ