ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิสุทธิ์ ตันมี
ครู คศ.3

นางสุภาพ นวลจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศุลีมาศ อยู่มา
ครู คศ.3

นายศราวุธ จันทร์ตา
ครู คศ.2

นางวรารัตน์ ปานดารา
ครู คศ.2

นางสาวชวนพิศ เหล็กไหล
ครู คศ.1

นายธวัชชัย ช่วงวิไล
ครู คศ.1

นางสาววิมลรัตน์ ปานดารา