โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิสุทธิ์ ตันมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพ นวลจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวสุลีมาศ อยู่มา
ครู คศ.3

นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
ครู คศ.2

นางวรารัตน์ ปานดารา
ครู คศ.3

นางสาวชวนพิศ เหล็กไหล
ครู คศ.2

นายธวัชชัย ช่วงวิไล
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล จันทิมา
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร จันทร์บุตร
ครูผู้ช่วย