โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิสุทธิ์ ตันมี
ครู คศ.3

นางสุภาพ นวลจันทร์
ครู คศ.3

นางวรารัตน์ ปานดารา
ครู คศ.3

นายธวัชชัย ช่วงวิไล
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล จันทิมา
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร จันทร์บุตร
ครูผู้ช่วย

นางเกศินี แย้มนิล
ครู คศ.3

นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
ครู คศ.3

นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
ครู คศ.2