ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิสุทธิ์ ตันมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพ นวลจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวสุลีมาศ อยู่มา
ครู คศ.3

นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
ครู คศ.2

นางวรารัตน์ ปานดารา
ครู คศ.3

นางสาวชวนพิศ เหล็กไหล
ครู คศ.2

นายธวัชชัย ช่วงวิไล
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล จันทิมา
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร จันทร์บุตร
ครูผู้ช่วย