โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐชยา บุญเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทพร ยอดพันคำ
ครู คศ.3

นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
ครู คศ.1

น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
ครู คศ.1

นางดุจฤดี หอมหวล
ครู คศ.1

นางสาวโศภนิศ ชั้นเจริญ
พนักงานราชการ