ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทพร ยอดพันคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์

นางณัฐชยา บุญเรือง

น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
ครูผู้ช่วย

นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์

นายไพทูรย์ เรืองนาม
ครู คศ.2