ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพทูรย์ เรืองนาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทพร ยอดพันคำ
ครู คศ.2

นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา บุญเรือง
ครู คศ.2

น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
ครู คศ.1

นางดุจฤดี หอมหวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวโศภนิศ ชั้นเจริญ
พนักงานราชการ