ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพทูรย์ เรืองนาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนันทพร ยอดพันคำ
ครู คศ.2

นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา บุญเรือง
ครู คศ.2

น.ส.มณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
ครู คศ.1

นางดุจฤดี หอมหวล
ครู คศ.1

นางสาวโศภนิศ ชั้นเจริญ
พนักงานราชการ