ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมวงษ์ รังสีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรี มูลเดช
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
ครู คศ.1

นางทองใส เขียวดี
ครู คศ.1

นางปณิตตรา มะโนสา
ครู คศ.1

นางยุพิน พวงคำ
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา วีระคำ
ครู คศ.1