โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมวงษ์ รังสีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรี มูลเดช
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
ครู คศ.1

นางทองใส เขียวดี
ครู คศ.1

นางปณิตตรา มะโนสา
ครู คศ.1

นางยุพิน พวงคำ
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา วีระคำ
ครู คศ.1