ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมวงษ์ รังสีวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมยุรี มูลเดช
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
ครูผู้ช่วย

นางทองใส เขียวดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปณิตรา จันทราพรหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา เลิศล่อง
พนักงานราชการ