โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ พึ่งทอง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีย์ เกิดปั้น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ชุนแจ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประถม ประเสริฐผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชาญ ปัญญาพวก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555-เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ธันวาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัญชัย พรหมภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน