ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
สรุปประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.44 KB
คำสั่งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปี 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.5 KB
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.81 KB
แบบสรุปคัดกรองนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
SDQ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
EQ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
SDQ-ครูประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.71 KB
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.28 KB