ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดิเรก ผูกพยนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุบิน คงเมือง
ครู คศ.3

นายเศรษฐา บุญเสม
ครู คศ.2

นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
พนักงานราชการ