ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดิเรก ผูกพยนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเศรษฐา บุญเสม
ครู คศ.2

นายพัชลักษณ์ เพชรน่าชม
ครูผู้ช่วย

นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
พนักงานราชการ