โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

            “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญา

            อชฺเชว กิจจฺ หมายถึง จงยังกิจให้สำเร็จ