ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

            “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญา

            อชฺเชว กิจจฺ หมายถึง จงยังกิจให้สำเร็จ