ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิดดา ศรีโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี คงเมือง
ครู คศ.3

นายสมหวัง แก้วบท
ครู คศ.3

นางศิริวิณี แก้วบท
ครู คศ.2

นายสมนึก ศรีปิ่น
ครู คศ.2

นางกรรณิกา สารี
ครู คศ.3