ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิดดา จันทร์ตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี คงเมือง
ครู คศ.3

นายสมหวัง แก้วบท
ครู คศ.2

นางศิริวิณี แก้วบท
ครู คศ.1

นายสมนึก ศรีปิ่น
ครู คศ.3