โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิดดา ศรีโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี คงเมือง
ครู คศ.3

นายสมหวัง แก้วบท
ครู คศ.3

นางศิริวิณี แก้วบท
ครู คศ.2

นายสมนึก ศรีปิ่น
ครู คศ.2

นางกรรณิกา สารี
ครู คศ.3