โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย
พันธกิจ / จุดมุ่งหมาย

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2.  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

          3. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล

          4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน

          6.สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

จุดมุ่งหมาย

        1.ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        2.ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

        3.โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล

        4. ครู และ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

        5.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย

        6. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้