ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกำธร ชาติอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก
ครู คศ.1

นางสาวศุภัคษร ทองสัตย์
ครู คศ.1

นางสาวปัณฑารีย์ แก้วชาย
ครู คศ.2