โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกำธร ชาติอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก
ครู คศ.2

นางสาวสุภักษร ทองสัตย์
ครู คศ.2

นางสาวปัณฑารีย์ แก้วชาย
ครู คศ.1

นายปรีชา วังคีรี
ครูผู้ช่วย

นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์
ครู คศ.2