ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกำธร ชาติอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก
ครู คศ.2

นางสาวสุภักษร ทองสัตย์
ครู คศ.2

นางสาวปัณฑารีย์ แก้วชาย
ครู คศ.1

นายปรีชา วังคีรี
ครูผู้ช่วย

นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์
ครู คศ.2