ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอมร ละอองศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรพิลาศ วานิช
ครู คศ.3

นายกำธร ชาติอุดม
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก
ครู คศ.1

นางสาวศุภัคษร ทองสัตย์
ครู คศ.1