โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ควบคุมภายใน
เอกสารโหลดควบคุมภายใน
https://drive.google.com/drive/folders/1etnMaMVwV-EJGYjEr7lzwwcWr6YOb1Bk?usp=share_link