ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าการศึกษา

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เติมฝัน...ปันน้ำใจ...ให้น้อง..ดขว.

เพื่อสมทบทุนจัดหาสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องเรียน

ทอด ณ  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

                                      วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2558

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยยึดมั่นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีต่างๆ  ตลอดจนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและกำลังก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามคำกล่าวที่ว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล  สร้างคนคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทย และเป็นโรงเรียนที่ได้รับ      ความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนนำบุตรหลานมาเข้าเรียนมีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

เพื่อให้การพัฒนาของโรงเรียนดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และทันสมัย สามารถ  สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนการดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนดงขุยวิทยาคมจึงกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรในการพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขี้นในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนจัดหาสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องเรียนให้กับนักเรียน

จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณธรรม       เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ด้วยอานิสงส์ครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบ   แต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  และปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งๆขึ้นไปทุกประการ เทอญ.

กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขึ้น ค่ำ เดือน 6

       เวลา 08.09 น. ตั้งกองผ้าป่า ต้อนรับคณะผ้าป่าจากสายต่าง ๆ

             เวลา 09.09 น. ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

                 เวลา 10.09 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                 เวลา 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล

          เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จพิธี

โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2558,00:00   อ่าน 5926 ครั้ง