ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

*********************

ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม   โดย นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผู้ได้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ..2546 เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535

มีความประสงค์ จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี 2557  ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดแนบท้าย โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายดังนี้

1. กำหนดการ

   1.1 ผู้ประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมดูครุภัณฑ์ประกาศขายได้ที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน  2557   ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน  2557   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของทุกวันทำการ

  1.2 กำหนดการขายทอดตลาด ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา ตามเวลานาฬิกากลางของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ในวันที่ 25  เดือนพฤศจิกายน   พ.. 2557

2. เอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา

   ผู้ที่จะเข้าสู้ราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด และได้รับการตกลงซื้อขายแล้ว จะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. การเสนอราคา

               ให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา

4. การพิจารณา

   โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  จะพิจารณาตัดสินขายครุภัณฑ์เป็นลำดับให้แก่ ผู้เข้าสู้ราคาสูงสุด ด้วยวิธีนับ 1-2-3 และหากไม่มีผู้เข้าสู้ราคารายใดเสนอราคาสูงสุดขึ้นอีก จะถือว่าผู้ที่เสนอราคาที่ได้รับการแสดงความตกลงราคาในการขายทอดตลาดเป็นผู้ซื้อได้

            5. การยกเลิกการขายทอดตลาดในกรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วย ประการใด ๆ ก็ดีหรือยกเลิกโดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในประกาศเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้เข้าสู้ราคา หรือผู้ที่ได้รับการตกลงขาย ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

 

6. การจ่ายเงิน

ผู้สู้ราคาที่ได้รับตกลงขาย จะต้องชำระเงินสดให้แก่ผู้ขาย เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์

และภายในเวลา 15.30 . ของวันที่ทำการขายทอดตลาดนั้น ทั้งหมดตามจำนวนที่ตกลงซื้อขาย

และหากผู้ซื้อที่ได้รับการตกลงละเลยไม่ชำระราคา เมื่อผู้ขายทอดตลาดนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง ถ้าและได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้สู้ราคาเดิมคนนั้นจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 

 

 

7. การขนย้ายครุภัณฑ์

ผู้ที่ได้รับการตกลงขายครุภัณฑ์กับโรงเรียนดงขุยวิทยาคมและ ได้จ่ายเงิน

เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการขนย้ายครุภัณฑ์รายการที่ซื้อขายออกไปจากโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่(ลงนามในสัญญาแล้ว) ชำระเงินครบถ้วน

 

ประกาศ ณ วันที่  18 เดือนพฤศจิกายน  พ.. 2557 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2557,00:00   อ่าน 1437 ครั้ง