ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม เรื่อง สรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน

ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม
เรื่อง สรรหาและคัดเลือก ตำาแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน
-------------------------------------------
 ด้วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะดำเนินการสรรหาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
      พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน รับเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
   ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๒ มีวุฒิไม่ตำ่กว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวุฒิประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   ๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
 ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 867 ครั้ง