ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ดังนั้นฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๓/๒๕๔๖ เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่ ๘ กรกฎคม พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการคัดเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑.       ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ขอบข่ายงาน

                                                (๑)  จัดทำบัญชีรายรับเงินบำรุงการศึกษาและเงินบริจาคอื่น

                                                (๒) ออกใบเสร็จรับเงินและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี

                                                (๓) จัดทำเอกสารเบิกเงินต่าง ๆ ตลอดจนรับส่งเอกสารการเงินกับหน่วยงานต้นสังกัด

                                                (๔)  นำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร

                                                (๕)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

                                                (๖)  จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา

                                                (๗)  รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภทเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการหรือต้นสังกัด

                                                (๘)  จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ การจ่ายเงินทุกประเภทอย่างเป็นระบบและปลอดภัย พร้อมที่จะนำเปิดเผยและแสดงอ้างอิงต่อสาธารณชนได้

                                                (๙)  ชี้แจงรายละเอียดให้ครูบุคลากรของสถานศึกษาได้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การจ่ายเงินของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

                                                (๑๐)  จัดทำงบดุลและฐานะทางการเงิน รายงานให้ผู้อำนวยการทราบทุกไตรมาศ

                                                (๑๑)  ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับบัญชีการเงินทุกประเภท

                                                (๑๓) จัดหาและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์แบบฟอร์มและเทคโนโลยีเพื่อใช้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

                                                (๑๔)  จัดเก็บระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและเอกสารการเงินให้เป็นระบบ

                                                (๑๕)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

สรรหาและเลือกสรรผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                                (๑) คุณสมบัติทั่วไป

                                                (๑)   มีสัญชาติไทย

                                                (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

                                                (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                                (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                                                (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุก

 เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                                (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ. ๓๕๓๕)  มายื่นด้วยในวันทำสัญญาจ้าง

(๒)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรีทาง

การเงินและบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                ๓.  ค่าตอบจ้าง

                                ค่าจ้าง จ่ายเป็นค่าจ้างแบบเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ ๙,๑๔๐  บาท

                ๔.   การรับสมัคร

(๑)  วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วย

ตนเองได้ที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖                                            

 (๒)   เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                                (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป)

(๒)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร   ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวนอย่างละ ๑  ฉบับ

                                ในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้

(๓) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา

อย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  (ถ้ามี)ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (กรณีชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

(6) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

                                ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                                (๗)  เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ไม่ได้                                                                                 

๕.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิม

สมรรถนะ  ภายในวันที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้

ข้อทดสอบสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

๕๐

สอบข้อเขียน

ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๕๐

สอบข้อเขียน

ค. สอบสัมภาษณ์

๕๐

 

                     รวมคะแนนทั้งสิ้น

๑๕๐

 

ตารางการประเมินสมรรถนะ

วัน เดือน ปี / เวลา

ทดสอบสมรรถนะ

สถานที่

  ๔   พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๓.๐๐ น๑๔.๓๐น.

 

    

ก.ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป

ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ค. สอบสัมภาษณ์

 

                ๗.   เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านทุกภาคร้อยละ ๕๐  และจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่

ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ   

๘.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ณ  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อยตามลำดับ  

ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือก มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง  มากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ ตัดสิน 

๙.  การจัดทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการคัดเลือก

                ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑  มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนกำหนด และเริ่มปฏิบัติหน้าที่  ในวันที่  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖    เป็นต้นไป

                               

                                                ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖


       (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)

        ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

 

ปฏิทินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

 

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

                วันที่   ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึง         วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ                   วันที่   ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ประเมินสมรรถนะ                                                                             วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

ประกาศผลการผู้ผ่านการคัดเลือก                                                  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖

จัดทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน                                               วันที่  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖


*สามารถดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,05:50   อ่าน 774 ครั้ง