ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีศึกษา   

-----------------------------------------

                    ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

       .  ชื่อตำแหน่ง วิชาเอก กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีศึกษา    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

                     ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

                     ตำแหน่ง ครูผู้สอนปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลัก ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                     อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

                            ค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐   บาท

                            สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.. ๒๕๔๗

                            ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

                  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

                                 () มีสัญชาติไทย

                               () มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

 

 

 

 

 

- ๒ -

            () ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                 () ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ      จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                                 () ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่            พรรคการเมือง

                               () ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น       ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                                 () ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                                 () ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                                 () เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ..๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ..๒๕๕๑

                       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                            ตำแหน่งครูผู้สอน

                             () เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.. หรือ ก... รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

                               () เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา    พ.ศ.๒๕๔๖

                 ๓. การรับสมัคร

                      ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเวลา ๐๘.๐๐ น ๑๖.๓๐ น.  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๗ มีนาคม  ๒๕๕๙  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข โทรศัพท์

๐-๕๖๗๖-๑๒๕๑  

                     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             () รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑. x ๒ นิ้ว โดยถ่าย      ไม่เกิน  ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อสกุลหลังรูปด้วย)

                             () สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcrip) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

                             () สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

 

 

 

 

 

- ๓ -

                             () สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน   การสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ

                             () หนังสือรับรองการผ่านงาน  จำนวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี)

                             () ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.. ฉบับที่ ๓ (..๒๕๓๕)

                             () สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จำนวน  ๑  ฉบับ

                             () แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้หลักฐานตามข้อ () – () ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร      ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                     ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

                     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี                 ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง               ที่สมัครเลือกสรร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครเลือกสรรไม่มีสิทธิสมัครเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า              การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

                ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

                     โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เว็บไซต์โรงเรียนดงขุยวิทยาคม (http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th)

                   ๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร

                       ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙   ณ  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด

                    ๖. เกณฑ์การตัดสิน

                      การเลือกสรรพนักงานราชการ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งภาค ก  ภาค ข  และภาค ค  จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะภาค ก. ภาค ค. และ ข. รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก. มากกว่าผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก. เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในภาค ข. มากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ภาค ก  และภาค ข ยังเท่ากัน ให้สมรรถนะในภาค ค. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค ก ภาค ข  และภาค ค. เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่     สูงกว่า

 

 

 

 

 

- ๔ -

                       ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                       โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ             ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเว็บไซต์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม (http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th) ภายในวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๙  โดยให้ขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการประกาศเลือกสรรครั้งใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน

                      ๘. การจัดทำสัญญาจ้าง

                           การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ลำดับที่ ๑  จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันที่         ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม หากผู้ผ่านการเลือกสรร   ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกลำดับถัดไปมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป

 

                     ประกาศ     ณ    วันที่    ๒๓   เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๕๙

                                                     

 

(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 1141 ครั้ง