ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม


เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด


*********************


ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม  โดยนายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์  ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 22/2546   ลงวันที่  8  กรกฎาคม  ..2546


เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.. 2535


มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดประจำปี 2558  ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดแนบท้ายโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 758 ครั้ง