ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรพิลาศ วานิช
ครู คศ.3

นายกำธร ชาติอุดม
ครู คศ.1

นางสาวศุภัคษร ทองสัตย์
ครู คศ.1

นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก
ครู คศ.1

นายกิตติ จันทร์ประทาษ
พนักงานราชการ

นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
พนักงานราชการ