ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้    การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคมดังนี้

๑.      แผนการรับนักเรียน

๑.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ คน

๑.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๒๐๐ คน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,09:31   อ่าน 916 ครั้ง