โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


>>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-คณะกรรมการสถานศึกษา