โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>> การบรรจุแต่งตั้ง>>> การวัดและประเมินผลงานบุคลากร>>> การพัฒนาบุคลากร>>> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร>>>การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ>>> อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง