โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

>>> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560>>> >>> พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม>>> พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม>>> พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม>>> พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546>>> พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545>>> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540>>> พรบ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551>>> พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (เฉพาะหมวด 7)>>> พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551>>> พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551>>> พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551>>> พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562>>> พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ พ.ศ. 2547>>> พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558