โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานมาตรฐานโรงเรียนสากล OBECQA
งานมาตรฐานโรงเรียนสากล OBECQA
============================================
คำอธิบาย

       เล่มรายงานยังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
อยู่ระหว่างส่งขอยื่นเพื่อรับการประเมิน
==================================================

OBECQA รวมเล่มในไฟล์เดียว (pdf)
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.86 MB
==================================================
แยกรายหมวด (doc)
โครงร่างองค์กร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
หมวด 1 การนําองค์กร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140 KB
หมวด 2 กลยุทธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.5 KB
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 694 KB
หมวด 5 บุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.5 KB
หมวด 6 การปฏิบัติการ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.82 MB
หมวด 7 ผลลัพธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 961.5 KB
ปก ส่วนหน้าเล่ม และท้ายเล่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169 KB