โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
http://gg.gg/DKW-262T
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
http://gg.gg/DKW-262M
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/DKW-262S
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
http://gg.gg/DKW-262So
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
http://gg.gg/DKW-262H
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
http://gg.gg/DKW-262A
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://gg.gg/DKW-262C
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/DKW-262E