ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
http://gg.gg/f82ya
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
http://gg.gg/f82y3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
http://gg.gg/f82z9
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/f82yd
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
http://gg.gg/f82zf
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
http://gg.gg/f82yi
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
http://gg.gg/f82yt
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/f82y6