โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2563
เอกสารคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2/62
http://gg.gg/dkw_academic01