โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2562
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
http://gg.gg/dkw-m1
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
http://gg.gg/dkw-m2
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://gg.gg/dkw-m3
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
http://gg.gg/dkw-m4
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
http://gg.gg/dkw-m5
กรอกข้อมูลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
http://gg.gg/dkw-m6