ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-ตค-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.8 KB
แบบสำรวจเอกสารประกอบการนำเสนอผลการปฏิบั 59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.7 KB
ตารางไปราชการ-อบรม-สัมนา-ปีการศึกษา59-ข้อมูล-ณ-9-ก.ย.-59
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.92 KB
แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.57 KB
การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.81 KB
สรุปวันลาประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ59.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.76 KB
สรุปวันลาประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ59.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.76 KB
สรุปวันลาปีงบประมาณ58.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.56 KB
สรุปวันลาประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ59.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.83 KB
สรุปวันลาประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ59.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.47 KB
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
โปรแกรมคัดกรองนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.5 KB
สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.43 KB
ระเบียบการลาข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.84 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางการไปราชการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
แบบใบขอยกเลิกวันลา ดขว.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.38 KB
แบบใบลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.45 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-เม.ย.-59
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.87 KB
แบบวิเคราะห์ตนเองของครู-เมย-60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-เมย-60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
แบบสำรวจเอกสารประกอบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.09 KB
ฝังขั้นตอนการขออนุญาตอบรมคูปองพัฒนาครู-งบ-10000-บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.06 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.5 KB
สรุปวันลาเมษายนถึงสิงหาคม-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.54 KB
ตารางไปราชการ-อบรม-สัมนา-ปีการศึกษา60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.83 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB