ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
ตัวอย่างบันทึกข้อความ-วช
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.5 KB
แบบรายงานการส่งเอกสารงานวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.76 KB
โครงการสอนแนวตั้ง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110 KB
โครงการสอนแนวนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.91 KB
แบบประเมินแบบทดสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.95 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
แบบเสนอขอใช้แผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.5 KB
กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.5 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.61 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.3 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.82 KB
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
การติดตามตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.5 KB
ปกในรายงาน-SAR
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB
แบบฟอร์มหลักสูตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103 KB
แบบฟอร์มโครงการสอน-1.2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.5 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-1.2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66 KB
ตัวอย่างการเขียนแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.73 KB
การสอบกลางภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.5 KB
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้-2-60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.93 KB
เอกสารปพ.-5-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.23 MB
โครงสร้าง-SGS-2-60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.77 KB
แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.02 KB
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.46 KB
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.15 KB
แบบฟอร์มวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.01 KB
เอกสารการจัดสอบ-2.1-60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.26 MB
เอกสารการจัดสอบ-2.2-60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.84 MB
เอกสารสำหรับการสอบปลายภาค 2.1_60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
เอกสารสำหรับการสอบปลายภาค 2.2_60
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.17 KB
ตัวอย่างงานวิจัย บทที่ 4-5

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18 KB