ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานมาตรฐานโรงเรียนสากล SCQA
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
หมวด โครงร่างองค์กร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104 KB
หมวด 1 การนําองค์กร (Leadership)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.5 KB
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.5 KB
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134 KB
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.19 MB
หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159 KB
หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.73 MB
หมวด 7 ผลลัพธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 787.5 KB